top of page
Perusteita uskolle Jumalaan:
8 päättelylinjaa

 

 

 1. Pahan olemassaolo todistaa Jumalasta

 2. Maailmankaikkeudella on alku ja siksi myös syy.

 3. Luonnonvakioiden äärimmäisen tarkka hienosäätö

 4. Elävien organismien sisältämä informaatio

 5. Tietoisuuden ja persoonallisuuden olemassaolo

 6. Raamatussa on ominaisuuksia, jotka ylittävät ihmisen mahdollisuudet

 7. Jeesuksen persoona

 8. Henkilökohtaiset todistukset Jumalan toiminnasta kautta historian


 

 
1. Pahan olemassaolo todistaa Jumalasta.

 

Joitakin asioita pidetään kautta maailman yksiselitteisesti pahoina. Paha koetaan todellisena.

Mitään asiaa ei kuitenkaan voisi pitää hyvänä tai pahana, jos ei olisi olemassa riippumatonta, yleispätevää hyvän mittapuuta, johon asioita verrataan.

Tällaista objektiivista hyvän ja pahan normia ei voi olla ilman Jumalaa.

Ajatus, että ei olisi Jumalaa eikä siksi myöskään hyvää ja pahaa, on ristiriidassa meitä ympäröivän maailman kanssa, jossa hyvä ja paha koetaan todellisina.

 

 • Ihmisyyteen kuuluu yleismaailmallinen tietoisuus hyvän ja pahan todellisuudesta.

 • Objektiivisia moraaliarvoja, käsitystä hyvästä ja pahasta, ei voi olla ilman Jumalaa.

 • Koska nämä arvot ovat olemassa, Jumala on olemassa.

 

> Lue koko artikkeli

> "Mutta eläähän suuri osa Jumalaan uskomattomista ihmisistäkin korkeamoraalista elämää."
> Neljä havaintoa moraalista perusteluna sille, että sen takana on aineeton Jumala
> Vaihtoehdot moraalin alkuperälle: kuviteltua, sattumaa, biologisesti kehittynyttä tai Jumalan luonteelle perustuvaa
> "Voiko Jumala olla olemassa, kun hän ei puutu maailman pahuuteen?"
> "Jos Jumala käskee ihmistä "Älä tapa", kuinka hän sitten itse saa surmata? Eikö hän ole epämoraalinen?"
> "Voiko täydellinen Jumala luoda epätäydellistä, ja onko Jumala luonut pahan?"

 


 

2. Maailmankaikkeudella on alku. Siksi sillä on oltava syy ajan, tilan ja aineen ulkopuolella.


Sekä tiede että logiikka osoittavat, että maailmankaikkeudella - ajalla, tilalla ja aineella - on ollut alkupiste.

Ennen alkupistettä ei ollut luonnollista maailmaa tai luonnonlakeja - ei tilaa, ei aikaa, ei energiaa - jotka olisivat voineet aiheuttaa sen. (Ei edes voi käyttää ilmaisua "ennen", koska aika alkoi vasta alkupisteestä.)

Se, että ylipäätänsä mitään on olemassa, edellyttää Jumalan olemassaolon.

 

 • Maailmankaikkeus ei ole voinut syntyä olemattomuudesta ilman syytä.

 • Sen vuoksi jokin ajaton tekijä luonnon ulkopuolelta on saanut aikaan maailmankaikkeuden synnyn.

 • Tämä tekijä voi olla vain Jumala.


> Todisteita sille, että maailmankaikkeudella on ollut alku
> Maailmankaikkeudella on oltava alkusyy
> Vaihtoehdot maailmankaikkeuden synnylle: itsestään syntynyt, ollut aina olemassa, tai ulkopuolisen itseolevaisen aiheuttama.
> Miksi Jumala itse ei tarvitse syytä? Miksi Jumalan on oltava persoonallinen?
 

 
3. Maailmankaikkeudella on äärettömän tarkka hienosäätö, joka on edellytys sen olemassaololle ja elämälle.


Jos luonnonvakiot - ajasta ja paikasta riippumattomat suureet, joihin kuuluvat mm. valon nopeus ja painovoima - olisivat maailmankaikkeuden syntyhetkellä olleet hivenenkin erilaisia, elinkelpoista planeettaa ei voisi olla eikä elämä olisi mahdollista.


Jos esimerkiksi painovoiman ero nykyiseen olisi ollut 0,00000000000000000000000000000000000001% suuruinen, aurinko ja elämä maapallolla eivät voisi olla olemassa.

 

On äärettömän epätodennäköistä, että edes pieni määrä luonnonvakioita olisi voinut itsestään asettua täsmälleen oikeiksi.


Nyt niitä tunnetaan jo 128. On laskettu, että todennäköisyys luonnonvakioiden asettumiselle täsmälleen oikeiksi tähtien syntyä varten on 1 tuhannesta miljardista miljardista tai vielä pienempi.
 

 • Mahdollisuus sille, että maailmankaikkeuden luonnonvakiot voisivat itsestään olla otollisia elämälle, on liian pieni, että sen voisi käsittää tai laskea.

 • Ylivertaisen älyn - Jumalan - on täytynyt luoda maailmankaikkeus ja hienosäätää se elämää varten.


> Lue koko artikkeli


 

4. Elävien organismien sisältämä informaatio edellyttää Jumalan

 

Luonto sisältää luettavissa ja ymmärrettävissä olevaa koodattua informaatiota. Solumedian sisältämän viestin voi kääntää toiselle kielelle tai esittää toisen median avulla.

DNA:n sisältämä informaatio on kieltä, joka on merkityksellisyytensä, rakenteensa ja merkistönsä perusteella verrattavissa ihmisen luomiin kieliin. Merkityksellinen viesti esitetään tietyssä ympäristössä tietyin tarkoitusperin.

DNA-molekyyli on tuon informaation kantaja, ei itse informaatio.

Ei ole selitystä sille, miten valtaisa, yksityiskohtainenm, tarkoitusperäinen informaatio olisi ilmestynyt biologiseen materiaan ilman Jumalaa. Tällainen informaatio edellyttää älyllisen ja personnallisen toimijan.


> DNA sisältää kemiallisella koodikielellä merkityn viestin
> Mutaatiot - vääristymät informaatiossa

 

Yksisoluinen amebakin täyttäisi informaatiollaan 1000 tietosanakirjaa. Yhdenkin geenin informaation syntyminen sattumalta vaatisi arviolta triljoona kertaa tähänastisen maailmankaikkeuden iän.

Yksinkertaisimmassakin solussa on informaation lisäksi oltava heti alusta alkaen monimutkaisia mekanismeja, joita ilman se tuhoutuisi.


> Ei ole olemassa yksinkertaista elämää

 • Aineetonta, merkityksellistä ja tarkoituksellista informaatiota ja sitä välittävää koodijärjestelmää ei voi olla olemassa ilman älyllistä, persoonallista viestin laatijaa.

 • Soluissa on kemiallinen koodi, joka kantaa itsestään erillistä aineetonta, merkityksellistä ja tarkoituksellista informaatiota.

 • Solujen informaatio ja koodijärjestelmä voivat olla peräisin vain Jumalasta.


 

5. Tietoisuus ja persoonallisuus todistavat Jumalasta

 

Tietoisuus ei ole aineelle tyypillinen ominaisuus. Aivoilla on fysikaalisia, mitattavia ominaisuuksia. Sen sijaan tuntemukset, asenteet ja tahto ovat ei-fysikaalisia mielen, sielun ominaisuuksia, joita ei voi havaita eikä mitata.

Minä en ole sama asia kuin tuntemukseni - minä olen se, jolla on tuntemuksia. Minä en ole sama asia kuin ruumiini - minä olen se, jolla on ruumis


Tiedostava, tahtova, tunteva ja ymmärtävä yksilöllinen minä - sielu


Tietoisuuden, persoonan ja ihmisyyden määrittely tavalla, joka vastaa kokemustamme omasta itsestämme, ei onnistu ilman aineettoman ulottuvuuden ja sielun tunnustamista.

Ihmisellä on persoonallisuus, tietoisuus itsestään, tietoisuus oikeasta ja väärästä sekä vapaa tahto.

Ajatus, että ihminen olisi minätön, sieluton ruumis, joka toimii vain hermoärsykkeiden ohjaamana eli ilman omaa, ainutlaatuista minuutta ja luonnetta ja vapaata tahtoa, on vastoin kokemusta omasta itsestämme.


> Perusteita sielun olemassaololle

 

Persoonallisuustta ei voi syntyä persoonattomasta aineesta


Persoonallisuus on enemmän kuin kykyä havaita, ajatella ja tuntea - se on itsensä tiedostavaa henkilöllisyyttä. Minuus on enemmän kuin se mitä aistin, tahdon tai ajattelen. Joku muu voi tahtoa samoin kuin minä tai tuntea samanlaisia tuntemuksia, mutta hän ei ole minä. Yksilöihmisen ainutlaatuinen minuus ei muutu toiseksi.

Tietoisuutta ja persoonallisuutta ei voi syntyä persoonattomasta aineesta. Niiden olemassaolo on mahdollista vain persoonallisen Jumalan luomina. Koska ihmisyys on olemassa, Jumalan on oltava olemassa.

 

 • Ihminen on persoonallinen ja tietoinen omasta minästään.

 • Persoonallisuutta ei voi syntyä persoonattomasta.

 • Ihmisen persoonan on luonut Luoja, joka on itsekin Persoona ja jolla itselläkin on äly ja tahto.

> Lue myös: Aineettomat asiat - meille kaikkein tärkeimpiä


 

6. Raamatussa on ominaisuuksia, jotka ylittävät inhimilliset mahdollisuudet


Sisällölliset ominaisuudet:

Raamatun jumalakuva ylittää kirjoittajien inhimillisen käsityskyvyn

 

Se, mitä Raamattu opettaa aineettomasta Jumalasta, joka on aina ollut olemassa, on kaikkialla läsnä, toimii loogisesti tiettyjen säädösten mukaan ja on tehnyt tietynlaisen pitkän linjan pelastussuunnitelman eri historiallisine vaiheineen, ylittää monitasoisuudellaan kirjoittajiensa ymmärryksen tason. (Room. 11:29-36, 1 Kor. 1:21) 

Raamatun jumalakuva on älyllisesti liian vaativa ja eettisesti liian korkea, että se voisi olla inhimillisen kuvittelun tulosta.

 

Toteutuneet ennustukset:


Raamattu sisältää tarkasti toteutuneita ennustuksia, joiden esittäminen inhimilliseltä pohjalta olisi ollut mahdotonta.

Historia vahvistaa ennustusten toteutumisen. Todennäköisyys sille, että kaikki nämä ennustukset olisivat toteutuneet sattumalta, on olematon.

Raamatun toteutuneet ennustukset ylittävät inhimilisen tiedon rajat ja todistavat siitä, että Raamattu on Jumalan inspiroima.


> Todennäköisyys eräiden ennustusten sattumanvaraiselle toteutumiselle

Raamatun sisällön yhtenäisyys:

 

Raamatun sisältö on yhtenäinen ja sisäisesti johdonmukainen huolimatta siitä, että sillä on olut yli 40 erilaisista taustoista tulevaa kirjoittajaa n. 1400 vuoden aikana.

Josh McDowell toteaa:

“Raamattu sisältää ehjän ja kokonaisen kertomuksen: Jumala, ihminen, synti, Saatana, pelastus ja iankaikkisuus ovat teemoja, joita käsitellään alkaen 1 Mooseksen kirjasta aina Ilmestyskirjaan saakka. Se, mikä esitellään 1 Mooseksen kirjassa saatetaan päätökseen Ilmestyskirjassa.” 

 
7. Jeesuksen persoona

 

Jeesus väitti olevansa ihmiseksi tullut Jumala.

Jeesus käytti itsestään Jumalan nimeä, väitti olevansa yhtä Jumalan kanssa, olevansa Vanhassa testamentissa ennustettu jumalallinen Messias, voivansa antaa anteeksi syntejä, olevansa ainoa pelastustie. - Siksi häntä syytettiinkin: "Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen."

 

Jos Jeesus ei ole Jumala, hän oli väitteidensä vuoksi joko huijari tai mielisairas.

Jeesus oli joko mielisairas, huijari tai se, joka hän sanoi olevansa, eli ihmiseksi tullut Jumala.
Missään tapauksessa häntä ei voi pitää pelkkänä korkeana moraaliopettajana. Hänen jumaluusväitteensähän veisivät pohjan hänen opetukseltaan eivätkä sallisi tällaista vaihtoehtoa.


Kukaan ei kuitenkaan ole pitänyt Jeesusta huijarina tai sairaana. Hänestä ei saanut valehtelijan tai mielipuolen vaikutelmaa.


Jeesuksen elämä ja opetus oli niin korkeaa ja vaikuttavaa, että häntä on aina yleisesti pidetty suurena moraaliopettajana - jopa kristinuskon vastustajien keskuudessa. Hänen elämänsä oli käännekohta historiassa.

Ainoa historiallisesti ja loogisesti kestävä johtopäätös hänen persoonastaan on se, että Jumala on olemassa, ja Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumala.

Onko Jeesus siis Jumala, huijari mielisairas - vai legenda?

 • Vaihtoehdoille 'huijari tai mielisairas' ei löydy loogisesti pitäviä perusteita.

 • Vanhan testamentin ennustusten toteutuminen on matemaattisesti kiistämätön peruste Jeesuksen jumaluudelle.

 • Tunnusteot todistavat yliluonnollisesta olemuksesta.

 • Ylösnousemukseen liittyvät tapahtumat voi selittää johdonmukaisesti ainoastaan siten, että se todella tapahtui - samalla vahvistaen Jeesuksen jumaluuden.

 • Jeesuksen on oltava ihmiseksi tullut Jumala.

> Miten Jeesus väitti olevansa Jumala?

> Voisiko Jeesus olla valehtelija tai mielisairas?

> Mistä tiedetään, että Uuden Testamentin alkuperäinen sisältö on säilynyt meille?
> Käsittivätkö Jeesuksen seuraajat väärin hänen sanomansa?

> Jeesus historian henkilönä - Raamatun ulkopuoliset lähteet

> Mistä voi päätellä, että kirjoittajat puhuivat totta?

> Miksi Uusi Testamentti ei voi olla legendaa?

> Miksi evankeliumit ja niiden kuvaus Jeesuksesta eivät voi olla kuvitteellista kirjallisuutta?

> Miksi on selvää, ettei evankeliumien henkilökuvassa Jeesuksesta ole pakanallisten jumaltarustojen vaikutusta?
 

Toteutuneet Vanhan testamentin ennustukset vahvistavat väitteen jumaluudesta


Todennäköisyys sille, että edes osa n. 300:sta Vanhan testamentin Messias-ennustuksesta olisi voinut sattumalta toteutua Jeesuksen kohdalla, on niin olematon, ettei koko maailmankaikkeus riitä sen havainnollistamiseen. Suurin osa ennustuksista on sellaisia, ettei niihin voinut vaikuttaa itse.

> Todennäköisyys 8 Vanhan testamentin Messias-ennustuksen toteutumiselle yhden henkilön kohdalla

 

Tunnusteot tukevat Jeesuksen väitteitä jumaluudestaan
 

Jeesuksen tekemistä ihmeistä on myös Raamatun ulkopuolisia dokumentteja. Evankeliumeissa todistetaan 35 ihmeestä ja sanotaan, että hän teki myös paljon muuta.

> Jeesuksen ihmeteot
> Mitä ovat ihmeet?


Ylösnousemus vahvistaa jumaluuden.


Ylösnousemukselle ja siihin liittyville tapahtumille ei löydy mitään muuta järkevää selitystä, kuin että ne todella tapahtuivat.

> Perusteita sille, että Jeesuksen ylösnousemus on totta

Jeesuksessa Luoja ja maailmankaikkeuden käynnistäjä tuli itse ihmiseksi.
Jumala, jota muuten ei olisi voinut nähdä ihmisen silmin, voitiin nyt nähdä.
Jeesus poisti syyllisyysongelman, joka erottaa ihmisen Jumalasta. 
   

 
8. Henkilökohtaiset todistukset Jumalan toiminnasta kautta historian


Sadat miljoonat ihmiset voivat todistaa henkilökohtaisesti siitä, mitä usko Jeesukseen on vaikuttanut heidän elämässään.

Ihmisten elämässä on tapahtunut muutoksia, parantumisia ja asioita, joille ei löydy luonnollista selitystä. Heidän elämässään tapahtuu juuri sitä, mitä uskovalle pitääkin Raamatun mukaan tapahtua.

 

He ovat löytäneet elämän tarkoituksen. Heidän maailmankatsomuksessaan ovat kaikki palat osuneet kohdalleen.

Henkilökohtaiset todistukset eivät itsessään ole samantasoisia todisteita Jumasta kuin esim. edellisissä kohdissa mainittu näyttö. Näihin kokemuksiin ei viitatakaan todisteina, vaan havainnollisina käytännön esimerkkeinä siitä, että Raamatussa kuvatut asiat jatkuvat ja toimivat nykyäänkin kautta maailman. 

Jumalan olemassaolo on asia,
josta ei voi olla kiinnostunut vain jonkin verran.

Jos Jumalaa ei ole olemassa,
hänestä ei kannata olla lainkaan kiinnostunut.

Mutta jos hän on olemassa, asia on niin tärkeä,
että se vaatii kaiken kiinnostuksen,
ja suhteemme tähän Personaan,
jolta koko elämämme tulee, vaatii suurimman huomiomme.


C. S. Lewis

Lisätietoa kaikista edellä olevista aiheista osiossa "Kysymyksiä ja vastauksia"

Jumalatodisteita on käsitelty tarkemmin kohdassa "Argumentit Jumalan olemassaolon puolesta".

Pahan olemassaolo todistaa Jumalasta
Maailmankaikkeudella on alku ja siksi syy
Maailmankaikkeuden tarkka hienosäätö elämää varten
Elävien organismien sisältämä informaatio
Tietoisuus ja persoonallisuus todistavat Jumalasta
Raamatun ominaisuudet ylittävät himisen mahdollisuudet
Jeesuksen persoona
Henkilökohtaiset todistukset
bottom of page