Vastauksia kysymyksiin ja väitteisiin

Löydät täältä vastauksia ja kommentteja usein esitettyihin kysymyksiin ja väitteisiin, jotka koskevat Jumalaa ja uskoa. 
Klikkaamalla pääotsikkoja pääset aiheosion alkuun ja voit lukea kaikki vastaukset peräkkäin. Klikkaamalla yksittäistä kysymystä pääset kohtaan, jossa käsitellään juuri tätä asiaa. Joitakin kysymyksiä käsitellään tai sivutaan useammassa kuin yhdessä osiossa. 

Lähdeviite on merkitty silloin, kun vastauksessa on muutakin kuin yleisesti tunnettua tietoa tai kun siinä on lainattu tai hyödynnetty jotain julkaisua. "Lue lisää" -merkintä viittaa julkaisuihin, joissa on lisätietoa tai valaisevia näkökulmia. 

 
 

Millainen on Raamatun tarkoittaman uskon lyhyt määritelmä?
Usko on henkilökohtaista turvautumista Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa, joiden totuudesta henkilö on vakuuttunut luotettavin perustein. (Lue lisää.)

"Mikä on kaikkein lyhimmin sanottuna syy uskoa Jumalan olemassaoloon?" 

Jumalan olemassaolo on välttämätöntä, koska tiettyjen asioiden olemassaolo ei olisi mahdollista ilman Jumalaa. (Lue lisää.)

Mikä on lyhimmin sanottuna syy uskoa juuri Raamatun Jumalaan?

​Raamatun Jumala vastaa sitä kuvaa, minkä voi saada maailmankaikkeuden Luojasta kaiken olemassaolevan perusteella. Raamatun Jumalan toiminta selittää monet historian tosiasiat. Jeesuksen ylösnousemus vahvistaa sen, mitä hän ja Raamattu opettavat Jumalasta. (Lue lisää.)

 

Jumala

 

 

Millainen on Raamatun Jumala lyhyesti määriteltynä?

 • Jumala on maailmankaikkeuden ja ihmisen Luoja ja järjen ja moraalin lähde. Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle Jeesuksen Kristuksen, ihmiseksi syntyneen yhden persoonansa kautta. "Jumala on Henki" (Joh. 4:24)

 • Jumala on olemukseltaan aineeton henki, joka on oman itsensä perusteella iankaikkisesti olemassa.

 • Jumala on persoonallinen ja kolmiyhteinen, mikä tarkoittaa, että tämä henki sisältää kolme persoonaa, joilla kaikilla on samat ominaisuudet:kaikkivaltius, kaikkialla läsnäolevuus, kaikkitietävyys ja täydellinen hyvyys.​ Näistä persoonista käytetään nimiä Isä, Poika ja Pyhä Henki.

 

Jeesus

 

Raamattu

 

 

 
 

Millainen kirja on Raamattu,  tiivistetysti sanottuna?

 • Raamattu on kokoelma 1400 vuoden aikana laadittuja erityyppisiä kirjoituksia, jotka kokonaisuutena antavat ihmiskunnalle riittävän tiedon Jumalasta, Hänen tahdostaan, toiminnastaan ja suunnitelmastaan ihmisten pelastamiseksi syyllisyydestä Jumalan edessä ja sen seurauksista.

 • Jumala on vaikuttanut Raamatun kirjoittamiseen siten, että sen sisältö, opetus ja sanamuoto vastaavat Hänen tahtoaan ja tarkoitustaan. 

 • Tekstit on kirjoitettu tietyssä historiallisessa tilanteessa tietylle yleisölle, mutta ne sisältävät tietoa, joka on tärkeää kaikille ihmisille kaikkialla.

Mikä on kaikkein lyhimmin sanottuna syy uskoa Raamattuun?

 • Raamattu vastaa kaikkein parhaimmin todellisuutta, jossa elämme, ja selittää parhaiten elämän perimmäiset kysymykset.

 

PERUSTIETOA RAAMATUSTA


USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ JA VÄITTEITÄ RAAMATUSTA

Mikä on lyhyesti sanottuna syy uskoa Jeesukseen? 

 • Paras selitys Jeesuksen persoonalle ja aukoton tulkinta hänestä olevalle tiedolle on, että se, mitä hän sanoi itsestään ja mitä Raamattu hänestä opettaa, on totta: Hän on ihmiseksi syntynyt Jumalan yksi persoona ja ainoa välittäjä ihmiskunnan ja Jumalan välillä.

 

JEESUKSEN HISTORIALLISUUS 

JEESUKSEN JUMALUUS

Mikä on kristinuskon sisältö kaikkein yksinkertaisimmin esitettynä?

 • Jumala on luonut maailman ja ihmisen. Hän tarkoitti ihmisen elämään yhteydessään.

 • Ihmiset ovat kuitenkin rikkoneet Jumalaa vastaan ja joutuneet hänestä eroon. Tämä on ihmiskunnan ja yksilöihmisten suurin ongelma.

 • Olemme syyllisiä Jumalan edessä ja ansaitsemme rangaistuksen. Emme itse pysty auttamaan itseämme.

 • Jumala on ilmaissut itsensä ihmiskunnalle Jeesuksen Kristuksen kautta, joka kärsi pahojen tekojemme rangaistuksen meidän puolestamme.

 • Turvautumalla Jeesukseen saamme yhteyden Jumalaan, iankaikkisen elämän kuoleman jälkeen ja vältymme iankaikkisesta erosta Jumalasta.

MITÄ KRISTINUSKO OPETTAA

USEIN ESITETTYJÄ VÄITTEITÄ JA KYSYMYKSIÄ KRISTINUSKOSTA ​

Mitä tarkoittaa etiikka? 

Hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää koskevat periaatteet (eli moraalisten periaatteiden kokonaisuus).

Toinen merkitys: Filosofian oppiala, joka tutkii moraalisia käsityksiä (= käsityksiä hyvästä ja pahasta)

Miksi käsitys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, on tärkeä Jumalan ja uskon perustelemiseksi? 

Se, että ihmisellä on kiistaton, myötäsyntyinen tietoisuus siitä, että jotkut asiat ovat objektiivisesti oikeita tai vääriä ja että ihminen kokee velvoitetta tehdä oikein, voidaan selittää vain ihmisen ulkopuolisella absoluuttisella moraalin lähteellä ja mittapuulla - Jumalalla.  Lue lisää

Miksi - lyhyesti sanottuna - pahan olemassaolo on todiste kristinuskon ja Raamatun Jumalan olemassaolon puolesta?

 • Kaikki ihmiset ovat tietoisia siitä, että on asioita, jotka ovat yksiselitteisesti pahoja aina ja kaikkialla. Vastaavasti tiedetään, mikä on yksiselitteisesti hyvää aina ja kaikkialla. Ilman ihmisestä riippumatonta mittapuuta - Jumalaa - emme voisi määritellä hyvää emmekä pahaa. Jos siis tunnistamme, että jokin on pahaa, tunnistamme samalla, että on olemassa täydellinen mittapuu, jonka perusteella tiedämme, että se on pahaa eikä hyvää.

Mistä, tiivistetysti sanottuna, voi tietää, että kristinusko on totta ja Jumala on olemassa?

 • Kristinuskon opetus vastaa sitä, mitä suoran kokemuksen perusteella tiedämme omasta itsestämme.

 • Kristinuskon opetus vastaa kokemustamme maailmasta ja hyvästä ja pahasta ja niiden seurauksista.  

 • Kristinuskon opetus vastaa sitä, mitä tiedämme maailmankaikkeuden synnystä ja ominaisuuksista.

 • Kristinuskon opetus älykkäästä Luojasta on paras selitys luonnossa olevalle monimutkaiselle informaatiolle jolla, kuten kaikella informaatiolla, on oltava älyllinen lähde. 

 • Kristinuskon opetus on paras selitys sille, mitä tiedetään historiallisen todistusaineiston pohjalta Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. 

 

JÄRKI JA LOGIIKKA

TOTUUS JA SEN TIETÄMINEN

 

TIEDON JA USKON SUHDE

Millainen on kristinuskon ja tieteen suhde kaikkein lyhimmin sanottuna?

Jumala ei ole vaihtoehto tieteellisille selityksille, vaan Hänen olemassaolonsa on kaiken tieteellisen ja muun selityksen perusta. Jumala on perusta ja selitys järjelliselle ajattelulle ja maailmankaikkeuden järjestykselle. Kristinuskon maailmankuva antaa siis perustan tieteelliselle tutkimukselle. Siksi kristinusko on kautta historian edistänyt tieteellistä tutkimusta.

VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN VÄITTEISIIN USKON JA TIETEEN SUHTEESTA:

Millainen kristinusko on maailmankatsomuksena lyhyesti sanottuna? 

 • Kristinusko tarjoaa kaikenkattavan maailmanselityksen. Se selittää miten ja miksi maailma ja ihminen ovat olemassa, mikä on ihmisen ongelma ja sen ratkaisu. 

 • Kristillisessä maailmankatsomuksessa ei ole sisäisiä ristiriitoja eikä aukkoja.

Millainen kristinusko on verrattuna muihin uskontoihin lyhyesti sanottuna? 

 • Kristinuskossa on erityistä, että se perustuu ajatukseen Jumalan armosta: Kristinuskossa Jumala etsii ihmistä ja on valmistanut tien luokseen, kun muissa jumaluskonnoissa ihminen etsii teitä jumaluuden luokse. 

 • Kristinuskossa on kysymys henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan, ei uskonnollisista menoista ja tavoista.

 • Kristinuskossa on erityistä myös se, että se perustuu julkisille, todennettaville historian tapahtumille. (Lue lisää)

VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN VÄITTEISIIN USKONNOISTA JA KRISTINUSKOSTA​​

 
 
 
 
 
 
 
 

Mikä on yksi yleisimpiä syitä ateistisen maailmankuvan omaksumiselle?

Ateismia pidetään neutraalina näkemyksenä ja maailmankatsomuksellisena "oletusarvona", joka on vapaa myyteistä. Ateismiin kuitenkin liittyy filosofisia perusoletuksia, jotka tekevät siitä varsin radikaalin näkemyksen ja yhtä lailla omiin lähtökohtiinsa sitoutuneen ja muut poissulkevan maailmankatsomuksen kuin mikä tahansa uskonto, jota se kritisoi.

Mikä on lyhimmin ilmaistu peruste sille, että ateistinen maailmankuva ei voi pitää paikkansa?

Ei ole ainuttakaan sellaista argumenttia ateismin puolesta, josta voisi tehdä loogisesti pätevän johtopäätöksen, että Jumalaa ei ole. Mikään ympäröivässä todellisuudessa ei viittaa siihen, että Jumalaa ei voi olla olemassa. 

Mikä on ateistisen maailmankatsomuksen suurin ongelma?
Ateismi perustuu uskonvaraisiin oletuksiin eikä pysty tyydyttävästi selittämään merkittäviä todellisuuden, inhimillisen kokemuspiirin ja historian tapahtumia. (Lue lisää) 


VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN VÄITTEISIIN:

Mitä tarkoittaa "uskon järkevä perustelu"?

Uskon järkevä perustelu tarkoittaa sitä, että tutkitaan ja arvioidaan olemassaolevaa näyttöä ja argumentteja kristinuskon puolesta. ​Englanninkielinen termi "Christian case-making" kuvaa tätä hyvin, mutta sitä on vaikea kääntää suomeksi. Uskon järkevästä perustelusta on perinteisesti käytetty termiä apologetiikka.

- Lue lisää.

​Mikä on lyhyt vastaus väitteeseen, että Jumalasta ei ole todisteita?

Väite, ettei Jumalan olemassaolosta olisi mitään todisteita tai näyttöä, osoittaa esittäjältään joko tietämättömyyttä tai piittaamattomuutta. Asialliseen jumalauskoa koskevaan keskusteluun ei kuulu väittää, että esim. maailmankaikkeuden hienosäätö, soluissa oleva informaatio ja tietoisuuden ja moraaliarvojen olemassaolo eivät millään tavalla viittaisi Jumalan olemassaoloon. 

Keskustelu voi koskea vain sitä, onko Jumalan olemassaolo näiden todisteiden pohjalta todennäköistä vai epätodennäköistä. - Lue lisää.

 

APOLOGETIIKAN TEHTÄVÄT JA MERKITYS

 

USEIN ESITETTYJÄ VÄITTEITÄ USKON PERUSTELUSTA​