top of page

Apologetiikka osana seurakunnan todistusta

 
Mitä kuuluu seurakunnan viestiin ja mikä on uskon puolustamisen osuus tästä viestistä?

Mitä kuuluu uskovien viestiin?

Mitä on apologetiikka, ja mikä on sen paikka yksityisen uskovan ja koko seurakunnan ulospäinsuuntautuvassa todistuksessa ja julistuksessa? Miten apologinen sisältö ja apologiset tavoitteet nivoutuvat uskovien kokonaisviestiin?

Kun tarkastellaan seurakunnan ulospäinsuuntautuvaa viestiä kokonaisuutena, siitä voidaan erottaa kolme osa-aluetta:

  • Kristillinen vaikuttaminen (kristillisten arvojen puolustus yhteiskunnassa)

  • Apologetiikka (uskon puolustus

  • Evankeliointi (pelastussanoman tarjoaminen ihmisille)


Kristillinen vaikuttaminen tarkoittaa kristillisten arvojen ylläpitoa yhteiskunnassa.
Apologetiikka poistaa uskon älyllisiä esteitä: korjaa virhekäsityksiä Jumalasta, Hänen ilmoituksestaan, seurakunnasta, ihmisestä, kristillisestä julistuksesta, kristillisestä maailmankuvasta.
Evankeliointi on pelastussanoman selitystä ja tarjoamista ihmisille.
 

Apologetiikan tehtävät


Lyhin määritelmä apologetiikalle on ”uskon puolustus”. Kreikan sana apologia viittaa puolustuspuheeseen oikeudessa. Uudessa testamentissa se esiintyy mm. 1 Piet. 3:15:ssa, joka kiteyttää apologetiikan samaan tapaan kuin Joh. 3:16 evankeliumin: ”pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle (alkukielessä: ”antamaan apologia”), joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla.”

Apologetiikka on siis uskon puolustusta, mutta tämä ei vielä kerro kaikkea. Puolustukseen sisältyy eri aspekteja. Uskoa puolustetaan, kuten edellä apologetiikan määritelmässä jo tuli esiin, ennen kaikkea poistamalla uskon älylliset esteet. Apologetiikan tehtäviä ja tavoitteita on jaoteltu eri tavoin.

Alister McGrathin määritelmässä apologetiikalla on seuraavat tehtävät:

 

  • Puolustaminen (Defending) - väärinkäsitysten ja väärän sisällön korjaaminen

  • Suositteleminen (Commending) - evankeliumin totuuden osoittaminen niin, että kuulijat ymmärtävät sen arvon ja olennaisuuden (kuin arvokkaan timantin nostaminen valoa vasten kuulijoiden eteen)

  • Ymmärrettäväksi tekeminen (Translating) - evankeliumin sisällön ”tulkkaaminen”, sen tekeminen ymmärrettäväksi ja selittäminen ilmaisuilla, joita kulloisetkin kuulijat ymmärtävät.

 

McGrath asettaa selvän rajan apologetiikan ja evankelioinnin välille: apologetiikka osoittaa oven, evankeliointi kutsuu käymään siitä sisään.

Gregory Kouklin mukaan apologetiikan tehtävänä on

 

  • Puolustaa uskoa (Defend the faith )

  • Osoittaa virheelliset aatteet vääriksi (Defeat false ideas)

  • Tehdä tyhjiksi ajatusmallit, jotka on nostettu Jumalan tuntemusta vastaan. (Destroy speculations raised up against the knowledge of God.)


Kouklin mukaan apologetiikalla on myös evankelioiva tarkoitus, vaikka se ei ole itse määritelmässä mukana. Evankeliointi on hänen mukaansa vetoamista ja vakuuttamista. Evankelioiva henkilö uskoo, että hänen näkemyksensä on oikea ja sen vastaiset näkemykset vääriä. Hän uskoo, että uskovan ja ei-uskovan näkemysten välinen ero on olennainan ja pyrkii siihen, että toinen muuttaa mielensä.

William Lane Craig toteaa, että kristillisen apologetiikan tehtävänä on kristillisen uskon totuudellisuuden osoittaminen. Apologetiikka voi olla negatiivista, jolloin uskoa puolustetaan ja siihen kohdistuva kritiikki osoitetaan vääräksi, tai positiivista, jolloin vastapuolen käsitykset osoitetaan vääriksi.

Myös Kenneth Boan määritelmässä ovat mukana ”puolustus” ja ”hyökkäys”. Hän määrittelee apologetiikan tehtävät seuraavasti ja liittää niihin myös evankelioivan aspektin:


1. Puolustus (Defense): Uskon puolustaminen sitä vastaan nousevia kriitikkoja ja arvojärjestelmiä vastaan. “Kristinusko ei ole epärationaalista.”

2. Oikeaksi todistaminen (Proof): Positiivisen perustelukokonaisuuden rakentaminen kristilliselle uskolle vastaottamisen arvoisena maailmankatsomuksena ja uskonvakaumuksena: “Kristinuko on järkevää.”

3. Hyökkäys ja vastapuolen käsitysten kumoaminen: (Refutation of opposing beliefs) “Ei-kristillinen ajattelu on epärationaalista.“

4. Evankeliointi, todistus (Persuasion: evangelism, witness). Sen lisäksi, että vakuutetaan ihmiset kristinuskon totuudellisuudesta ja rationaalisuudesta, heitä johdetaan soveltamaan sen totuutta omaan elämäänsä.


Apologetiikka on osa uskovien todistusta


Apologetiikan tehtävä ja rooli on helpompi hahmottaa ja määritellä, kun katsomme sitä toisesta näkökulmasta: osana uskovan ja seurakunnan ulosnpäinsuuntantuvasta todistustehtävästä, yhtenä lamppuna lampunjalassa. Tätä havainnollistaa oheinen kuva:

 

 Lampun valo kokonaisuutena muodostaa seurakunnan todistuksen ja viestin maailmalle, ja siihen siis kuuluvat kristillinen vaikuttaminen, apologetiikka ja evankeliointi. Toisin sanoen asia ei niinkään ole siten, että todistus on osa apologetiikkaa ja sen yksi aspekti tai tavoite, vaan apologetiikka on osa todistusta.

Apologetiikka ja evankeliointi nivoutuvat usein toisiinsa. Esim. Paavalin puheissa (Apt. 17 ja 26) on sekä apologeettisia että evankelioivia elementtejä. Apostolien tekojen 17 luvussa kuvataan, kuinka Paavali Ateenan Areiopagilla ensin keskusteli yksittäisten stoalaisten ja epikurolaisten filosofien kanssa ja sen jälkeen piti puheen koko väkijoukolle.

Puheen apologisessa alkuosassa hän käsitteli jumaluuden olemusta sekä Jumalan yleistä ilmoitusta luonnossa ja korosti siitä, että maailma on persoonallisen Jumalan luoma eikä ikuinen, toisin kuin kreikkalainen filosofia oletti. Hän esitti sekuläärin epikurolaisuuden vastineeksi teistisen, kristillisen maailmankuvan, samalla myös osoittaen kristillisen uskon eroja kreikkalaiseen polyteistiseen uskontoon nähden.

Epikurolaisen ja stoalaisen ihmiskuvan ja etiikan vastapainoksi hän käsitteli elämän tarkoitusta kristillisestä näkökulmasta ja toi esiin moraalisen syyllisyyden Jumalan edessä - näin siirtyen apostolisen julistuksen ydinkohtiin ja evankeliointiin eli Jeesuksen persoonaan, ristinkuolemaan, ylösnousemukseen sekä jokaiselta ihmiseltä vaadittavaan parannuksentekoon.

Apologetiikka nivoutuu usein osittain yhteen myös kristillisen vaikuttamisen kanssa. Raamatullisen avioliittokäsityksen ja perhearvojen puolustus, abortin ja eutanasian vastustus, uskonnon- ja mielipiteenvapauden rajoittamisen torjuminen ovat tästä esimerkkejä. Ihmisille selitetään näitä kysymyksiä Raamatun valossa apologeettisin periaattein (Defense, Defeat,Destroy). Laajalle yleisölle selvitetään kristillistä etiikkaa, korjataan virhekäsityksiä kristillisistä opeista ja käytännöistä ja myös puolustetaan kristittyjen oikeuksia.


”Loistakoon teidän valonne ihmisten edessä”


Apologetiikka, evankeliointi ja vaikuttaminen siis kuuluvat todistukseen ja ovat osa sitä valoa, joka loistaa uskovista ja seurakunnasta ihmisille. Paavali kirjoittaa:    ”että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niinkuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa ” (Fil. 2:15-16)

Jeesus puhuu vuorisaarnassa samasta asiasta vielä laajemmin. Itse lampunjalan ja lamppujen, seurakunnan ja uskovan, on oltava moraalisesti Jumalan valtakunnan standardien mukaisia ja tehtävä sen tekoja.


Matt. 5:3 "Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
4 Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
5 Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
6 Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
7 Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.


Myös edellä mainittu 1 Piet. 3:15 sisältää ajatuksen, että käytöksemme tulee olla viestimme mukaista, ystävällistä, muita kunnioittavaa ja heijastaa Kristusta meissä: ”pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla”.
 

Myös todistuksen sisällön tulee olla Jumalan valtakunnan ja sen totuuksien mukainen. Tästä voi olla seurauksena jopa se, että seurakuntaa vainotaan Jeesuksen tähden kuten Vanhan testamentin profeettoja, jotka pitivät yllä vanhurskautta, osoittivat epäkohtia ja julistivat Jumalan sanaa. Matteuksen evankeliumin 5. luvun teksti jatkuu:


10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.
13 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.


Kun katsomme edellä mainittua 1 Piet. 3:15, kontekstissaan, se puhuu samasta asiasta - vanhurskauden tähden vainotuksi tulemisesta:

 

14 ”Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö",
15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,
16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.”
 

Näin uskovien viesti loistaa näkyvästi maailmalle kuin lamppujen valo lampunjalasta, heijastaa Kristusta, ohjaa ihmisiä pelastukseen ja tuo kunniaa Jumalalle.

 

Matt. 5:14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;
15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

 


________________

Lähteet:
CRAIG, WILLIAM LANE, On Guard: Defending Your Faith With Reason And Precision
McGRATH, ALISTER, Mere Apologetics: How to Help Seekers and Skeptics Find Faith
KOUKL, GREGORY, Tactics: A Game Plan for DIscussing Your Christian Convictions
BOA, KENNETH, What is Apologetics

< Takaisin
 

bottom of page